Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

ΟΠΑΠ: Στις 25/4 η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα που θα συζητηθούν

tags :
ΟΠΑΠ: Στις 25/4 η Γενική Συνέλευση – Τα θέματα που θα συζητηθούν
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Σχετικά Άρθρα
Σύμφωνα με το Νόμο, το Καταστατικό και την από 27/03/2024 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» («ΟΠΑΠ Α.Ε.»), το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας προσκαλεί τους Μετόχους της Εταιρείας στην εικοστή τέταρτη (24η) Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την 25η Απριλίου 2024, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας που βρίσκονται στην Αθήνα, επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, προκειμένου να συζητήσουν και να λάβουν αποφάσεις επί των ακόλουθων θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης:

Θέμα 1ο: Υποβολή και έγκριση των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) και των σχετικών εκθέσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών.

Θέμα 2ο: Υποβολή της κοινής έκθεσης των Ανεξάρτητων Μη-Εκτελεστικών Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα 3ο: Υποβολή της Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για το έτος 2023 (θέμα το οποίο δεν τίθεται σε ψηφοφορία).

Θέμα 4ο: Έγκριση της συνολικής διαχείρισης της Εταιρείας και απαλλαγή των Ορκωτών Ελεγκτών της Εταιρείας για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 5ο: Εκλογή Ελεγκτικής Εταιρείας για τον τακτικό έλεγχο των Ατομικών και Ενοποιημένων Οικονομικών Καταστάσεων της Εταιρείας για την τρέχουσα εταιρική χρήση 2024 (01/01/2024 – 31/12/2024) και για την έκδοση του Ετήσιου Φορολογικού Πιστοποιητικού.

Θέμα 6ο: Έγκριση διάθεσης Καθαρών Κερδών της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 7ο: Έγκριση διανομής μέρους των Καθαρών Κερδών της Εταιρείας της εταιρικής χρήσης 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023) σε Εκτελεστικά Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, άλλα ανώτερα διοικητικά στελέχη και εργαζομένους της Εταιρείας.

Άρθρο 8ο: Υποβολή για συζήτηση και ψήφιση της Έκθεσης Αποδοχών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 2023 (01/01/2023 – 31/12/2023).

Θέμα 9ο: Αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 92.515.685,25€ με κεφαλαιοποίηση ίσου ποσού από το λογαριασμό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο».

Θέμα 10ο: Μείωση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 92.515.685,25€ και επιστροφή κεφαλαίου στους μετόχους.

Θέμα 11ο: Τροποποίηση του Άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας.

Σε περίπτωση που δεν επιτευχθεί η απαιτούμενη απαρτία, η Επαναληπτική Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων θα πραγματοποιηθεί την 2α Μαΐου 2024, Μεγάλη Πέμπτη και ώρα 13:00, στα γραφεία της Εταιρείας επί της Λεωφόρου Αθηνών, αριθμός 112, Αθήνα, Αττική. Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 130 του Νόμου 4548/2018, δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση.
Η Εταιρεία ενημερώνει τους μετόχους ότι, σύμφωνα με τα άρθρα 125 του Ν. 4548/2018 για τις ανώνυμες εταιρείες και 23 του Καταστατικού της Εταιρείας, θα είναι δυνατή η συμμετοχή στη Γενική Συνέλευση από απόσταση με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη), καθώς και η συμμετοχή στην ψηφοφορία εξ αποστάσεως κατά τη διάρκεια της Συνέλευσης, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρούσας πρόσκλησης.
Οι Μέτοχοι που θα συμμετάσχουν στη Συνέλευση και στην ψηφοφορία με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) θα ληφθούν υπόψη για το σχηματισμό απαρτίας και πλειοψηφίας, ακριβώς όπως και οι Μέτοχοι που θα παρίστανται στην αίθουσα που θα διεξαχθεί η Γενική Συνέλευση.
Παρά την ελάφρυνση των μέτρων προστασίας κατά της πανδημίας COVID-19, η Εταιρεία με σκοπό αφενός την προστασία των μετόχων, των εργαζομένων της και γενικότερα του κοινωνικού συνόλου, παροτρύνει τους μετόχους να συμμετάσχουν στη Γενική Συνέλευση είτε με τη χρήση οπτικοακουστικών και ηλεκτρονικών μέσων (τηλεδιάσκεψη) σύμφωνα με τις οδηγίες που περιέχονται στην παρούσα πρόσκληση είτε μέσω αντιπροσώπου, ο οποίος θα ψηφίσει σύμφωνα με τις έγγραφες οδηγίες του μετόχου (σύμφωνα με την ενότητα Β κατωτέρω).
Σημειώνεται ότι η είσοδος στο χώρο που θα διεξαχθεί η γενική συνέλευση θα επιτραπεί μόνο στους μετόχους και τους αντιπροσώπους τους καθώς και σε πρόσωπα των οποίων η παρουσία είναι υποχρεωτική. Τρίτα πρόσωπα θα δύνανται να παρακολουθήσουν τη Συνέλευση αποκλειστικά με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.
Επιπλέον, για την άρτια προετοιμασία της γενικής συνέλευσης και για την καλύτερη ανταπόκριση στα ερωτήματα των μετόχων, η Εταιρεία ζητά από τους μετόχους να υποβάλουν εγγράφως τυχόν ερωτήσεις τους πριν την διεξαγωγή της Συνέλευσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα πρόσκληση.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης