Δέσμη 15 κινήτρων για την αναπτυξιακή και οικονομική στήριξη των λιγνιτικών περιοχών

Δέσμη 15 κινήτρων για την αναπτυξιακή και οικονομική στήριξη των λιγνιτικών περιοχών

Στο Master Plan προβλέπονται 7 κίνητρα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, 5 κίνητρα διατήρησης υφιστάμενων επιχειρήσεων και 3 κίνητρα υποστήριξης φυσικών προσώπων
Μία ολοκληρωμένη δέσμη 15 εξατομικευμένων κινήτρων, χωρισμένων σε τρεις ομάδες, περιλαμβάνει το Σχέδιο Δίκαιης Ανάπτυξης Μετάβασης (ΣΔΑΜ) των λιγνιτικών περιοχών, για τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης με τη δημιουργία ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου, το οποίο θα είναι απεξαρτημένο από τη «μονοκαλλιέργεια» του λιγνίτη.
Πιο συγκεκριμένα, στο Master Plan προβλέπονται 7 κίνητρα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, 5 κίνητρα διατήρησης υφιστάμενης λειτουργίας και 3 κίνητρα υποστήριξης φυσικών προσώπων.
Στα κίνητρα προσέλκυσης νέων επενδύσεων, προβλέπεται η παροχή επιχορήγησης για νέα επένδυση, η φοροαπαλλαγή, οι φοροελαφρύνσεις, η επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, η απαλλαγή τελών, η δυνατότητα λήψης δανείου με ευνοϊκούς όρους, καθώς και η παροχή εγγυήσεων.
Στα κίνητρα διατήρησης υφιστάμενων επιχειρήσεων συγκαταλέγονται η παροχή επιχορήγησης για αναμόρφωση/εκσυγχρονισμό παραγωγικής λειτουργίας, η επιδότηση δανειακών υποχρεώσεων, η επιδότηση μισθολογικού κόστους, η συμμετοχή στα Ίδια Κεφάλαια και η δανειοδότηση με ευνοϊκούς όρους.
Τέλος, στα κίνητρα υποστήριξης φυσικών προσώπων προβλέπεται η απομείωση φόρου εισοδήματος, η επιδότηση στεγαστικού δανείου, καθώς και η ενίσχυση προβλεπόμενων επιδομάτων και προγραμμάτων κατάρτισης.

Οριοθέτηση των κινήτρων

Σύμφωνα με το Master Plan, η περαιτέρω οριοθέτηση των κινήτρων απαιτεί συγκεκριμένα περαιτέρω βήματα σχετικά με τον τρόπο καθορισμού των τελικών όρων των κινήτρων, την οριστικοποίηση της διάρκειας, των προϋποθέσεων χορήγησης και των διαδικασιών ένταξης, καθώς και τον σχεδιασμό των ενεργειών για την κήρυξη των ενισχύσεων αυτών ως συμβατών με την εσωτερική αγορά.
Τα παραπάνω μέτρα θα ενισχύσουν τα θεσμικά κίνητρα τα οποία ισχύουν, δηλαδή τα χρηματοδοτικά κίνητρα μέσω ενισχύσεων έως του 55% του επιλέξιμου κόστους επένδυσης,
όπως προβλέπει ο Ν. 4399/2016, καθώς και τα φορολογικά κίνητρα μέσω φοροαπαλλαγών που προβλέπουν οι Ν. 4399/2016 (για επενδυτικά σχέδια), Ν. 4386/2016 (για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης), Ν. 4549/2018 (για επενδύσεις σε ενεργειακή απόδοση), Ν. 4583/2018 (για συγκέντρωση κεφαλαίου για έρευνα και ανάπτυξη), Ν. 4512/2018 (για έσοδα από αξιοποίησης ευρεσυτεχνιών), Ν. 4549/2018 (για δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης)
Όσον αφορά τα υφιστάμενα ασφαλιστικά κίνητρα, αυτά αφορά την επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, όπως προβλέπει ο Ν. 4583/2018.
Παράλληλα, οι ενισχύσεις του Master Plan έρχονται να προστεθούν στα υφιστάμενα μέσα υποστήριξης επιχειρήσεων και επενδύσεων. Πηγές χρηματοδότησης αυτών των μέσων είναι Εθνικοί μηχανισμοί, όπως ο Κρατικός Προϋπολογισμός (Εθνικό και Συγχρηματοδοτούμενο ΠΔΕ)
η Αναπτυξιακή Τράπεζα, το Ταμείο Υποδομών και το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών.
Οι Κοινοτικοί μηχανισμοί αφορούν μεταξύ άλλων τον Μηχανισμό Δίκαιης Μετάβασης (Just Transition Mechanism), τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα, και τους Διεθνείς οργανισμούς (π.χ. Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και
Ανάπτυξης)

πηγή: www.worldenergynews.gr
www.bankingnews.gr

Αλεξάνδρα Τόμπρα

BREAKING NEWS