Μέχρι 25/9 οι δηλώσεις εφτά κλάδων και δραστηριοτήτων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού

Μέχρι 25/9 οι δηλώσεις εφτά κλάδων και δραστηριοτήτων για την αποζημίωση ειδικού σκοπού
Επίσης, δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων
Ανοιχτή θα είναι η πλατφόρμα «myBusinessSupport» μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου 2020 προκειμένου να δεχθεί αιτήσεις για την αποζημίωση ειδικού σκοπού (534 ευρώ) από εφτά κλαδικές επιχειρήσεις και δραστηριότητες για το μήνα Ιούλιο.
Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώσουν τους εργαζόμενους (μέχρι 20) στην πλατφόρμα. Επίσης, δικαιούχοι αποζημίωσης ειδικού σκοπού είναι οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαπασχολούμενοι, οι ιδιοκτήτες ατομικών επιχειρήσεων, οι κοινωνίες αστικού ή κληρονομικού δικαίου κερδοσκοπικού χαρακτήρα, καθώς και οι επιχειρήσεις με τη μορφή ομόρρυθμων, ετερόρρυθμων, περιορισμένης ευθύνης.
Η αποζημίωση θα δοθεί  εφόσον οι παραπάνω επιχειρήσεις έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020 ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα Ι, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020 ή
β) όπως αυτή καθορίζεται στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1, εφόσον έχουν ενεργό κύριο Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ), στις 20-03-2020, έναν από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, ο οποίος και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, ή των οποίων τα ακαθάριστα έσοδα ενεργού κατά την 20-03-2020 ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας από τους περιγραφόμενους στο συνημμένο πίνακα ΙΙ, όπως αυτά προκύπτουν από την αρχική δήλωση φόρου εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, είναι μεγαλύτερα από τα ακαθάριστα έσοδα που αντιστοιχούν στον κύριο ΚΑΔ στις 20-03-2020.
Διαδικασία υποβολής και χορήγησης της αποζημίωσης
1. Η αίτηση για τη χορήγηση της αποζημίωσης υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 25η Σεπτεμβρίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Α.Α.Δ.Ε. «myBusinessSupport».
2. Η αίτηση περιλαμβάνει όλα τα απαραίτητα στοιχεία για τον έλεγχο της πλήρωσης των προϋποθέσεων των άρθρων 2 και 3 της παρούσας και επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν. 1599/1986, με την οποία δηλώνεται ότι: α) ο δικαιούχος δεν απασχολεί εργαζόμενους ή απασχολεί μέχρι και είκοσι (20) εργαζομένους ή είναι αυτοαπασχολούμενος ή ελεύθερος επαγγελματίας,

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΚΑΔ    ΚΛΑΔΟΣ
56.10.19.07    Υπηρεσίες παροχής γευμάτων και ποτών από κυλικείο σε ΑΕΙ
88.10    Υπηρεσίες που παρέχονται από Κέντρα Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ), με εξαίρεση: τις υπηρεσίες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία (88.10.10),
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης σε ηλικιωμένους (88.10.11),
τις υπηρεσίες επαγγελματικής αποκατάστασης για άτομα με αναπηρίες (88.10.13),
τις υπηρεσίες επίσκεψης και παροχής υποστήριξης για άτομα με αναπηρίες (88.10.14), τις υπηρεσίες που παρέχονται σε εγκαταστάσεις ορφανοτροφείων
92.00.11.00    Υπηρεσίες τυχερών παιχνιδιών τραπεζιού
92.00.11.02    Υπηρεσίες χαρτοπαικτικής λέσχης
93.29.19.04    Υπηρεσίες ντισκοτέκ (χωρίς προσφορά ποτού ή φαγητού)

ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ ΚΩΔΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ
Παρατίθεται πίνακας με τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) των κλάδων που επλήγησαν κατά τον μήνα Ιούλιο 2020 και εμπίπτουν στην περ. β' της παρ. 1 του άρθρου 1. Σε περίπτωση τετραψήφιου ΚΑΔ συμπεριλαμβάνονται όλες οι υποκατηγορίες πενταψήφιων, εξαψήφιων και οκταψήφιων, εκτός όσων υπάγονται στις αναφερόμενες εξαιρέσεις.
ΚΑΔ    ΚΛΑΔΟΣ
56.29.20.04    Υπηρεσίες που παρέχονται από σχολικές καντίνες (κυλικεία)
56.29.20.05    Υπηρεσίες που παρέχονται από φοιτητικά εστιατόρια, με εξαίρεση τις δραστηριότητες που αφορούν διανομή προϊόντων (delivery) και παροχή προϊόντων σε πακέτο από το κατάστημα (take away)
 
Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS