Νέα κριτήρια για επιβολή προστίμων από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς – «Καμπάνες» και άνω των 3 εκατ. ευρώ

Νέα κριτήρια για επιβολή προστίμων από την Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς  – «Καμπάνες» και άνω των 3 εκατ. ευρώ
Το νέο σύστημα επιδιώκει τον προσδιορισμό των κυρώσεων με απλότητα, σαφήνεια, έλλειψη αντιφάσεων, αντικειμενικότητα και άμβλυνση, κατά το δυνατόν, των υποκειμενικών κριτηρίων
Μετά τα αλλεπάλληλα κρούσματα παραποίησης ισολογισμών αλλά και χειραγώγησης τη αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στα πλαίσια των προσπαθειών για την αναβάθμιση του κύρους της αγοράς, θα έχει τη δυνατότητα να επιβάλει υψηλά πρόστιμα ακόμα και πάνω από 3 εκατ. ευρώ για πολύ σημαντικές παραβάσεις.
Το ανώτερο πρόστιμο είναι 3 εκατ. ευρώ αλλά η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα μπορεί ανάλογα με την βαρύτητα της, το συνολικό ύψος του χρηματικού προστίμου προσαυξάνεται κατά 5% στις λιγότερο σημαντικές παραβάσεις, 10% στις σημαντικές και 20% στις πολύ σημαντικές παραβάσεις.
Στο πλαίσιο αυτό συνεκτιμάται και η προηγούμενη επιβολή κυρώσεων για παραβάσεις της νομοθεσίας της κεφαλαιαγοράς.
Ειδικότερα η σημαντικότητα της Παράβασης περιλαμβάνει την βαρύτητα της παράβασης, την επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς και τον κίνδυνο πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της εταιρείας.
Το νέο σύστημα επιδιώκει τον προσδιορισμό των κυρώσεων με απλότητα, σαφήνεια, έλλειψη αντιφάσεων, αντικειμενικότητα και άμβλυνση, κατά το δυνατόν, των υποκειμενικών κριτηρίων.
Κάθε παράβαση για την οποία επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο αντιστοιχίζεται με συγκεκριμένο ποσοτικό εύρος, ανάλογο με τη διαπιστωθείσα παράβαση, όπως συναρτάται από την επίπτωσή της στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, τον βαθμό υπαιτιότητας του Προσώπου και τις τυχόν ειδικές συνθήκες.
Κατά την επιμέτρηση του προστίμου λαμβάνονται ιδίως υπόψη η βαρύτητα της παράβασης, η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, ο κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στα συμφέροντα των επενδυτών και των μετόχων μειοψηφίας της Εταιρείας, ο βαθμός της υπαιτιότητας, η λήψη μέτρων από τον παραβάτη για την άρση της παράβασης στο μέλλον, ο βαθμός συνεργασίας με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς κατά το στάδιο διερεύνησης και ελέγχου κ.α.
Προκειμένου να αξιολογηθεί η επίπτωση της παράβασης στην εύρυθμη λειτουργία της αγοράς, η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς λαμβάνει υπόψη της ιδίως τα αποτελέσματα που προκλήθηκαν ή απειλήθηκε να προκληθούν στην αγορά, λαμβάνοντας ιδίως υπ’ όψιν την επίδραση στην αγορά, τη συμμετοχή σε δείκτες αναφοράς όπως ενδεικτικά τον FTSE/ASE Large Cap, τον MSCI Greece, την κεφαλαιοποίηση εταιρείας ως ποσοστό της συνολικής κεφαλαιοποίησης του ΧΑ, το ύψος δανεισμού σε επενδυτές μέσω ομολόγων, τη διαπραγμάτευση παραγώγων με υποκείμενη αξία τη μετοχή ή τα ομόλογα της εταιρείας και το ύψος των εν λόγω ανοιχτών θέσεων.
Επίσης, λαμβάνονται υπόψη: Η διάρκεια της παράβασης, ήτοι το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η παραβατική συμπεριφορά λαμβάνει χώρα και η συχνότητα της παράβασης, ήτοι εάν η παράβαση τελούνταν κατ’ εξακολούθηση.
 
Image
Γιώργος Κατικάς
george.katikas@gmail.com
www.bankingnews.gr

Γιώργος Κατικάς

BREAKING NEWS