Σχέδιο απεμπλοκής ασφαλιστικών χρεών σε στελέχη επιχειρήσεων από το ΚΕΑΟ – Και νέα παράταση στην υποβολή ΑΠΔ από τον ΕΦΚΑ

Σχέδιο απεμπλοκής ασφαλιστικών χρεών σε στελέχη επιχειρήσεων από το ΚΕΑΟ – Και νέα παράταση στην υποβολή ΑΠΔ από τον ΕΦΚΑ
O ΕΦΚΑ σε έκτακτη συνεδρίαση παρατείνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου την υποβολή ΑΠΔ του τελευταίου τριμήνου
Στην απεμπλοκή υποχρεώσεων και χρεών ασφαλιστικών οφειλών που έχουν καταλογιστεί σε στελέχη επιχειρήσεων, προχωρά από σήμερα το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών KEAO ώστε να απαλλαγούν από την αλληλέγγυα ευθύνη.
Την ίδια στιγμή ο ΕΦΚΑ σε έκτακτη συνεδρίαση παρατείνει μέχρι τις 9 Οκτωβρίου την υποβολή ΑΠΔ του τελευταίου τριμήνου.
Πιο αναλυτικά, με εγκύκλιο του ΚΕΑΟ σχετικές αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από πρώην μέλη ΔΣ έως τις 31 Δεκεμβρίου του τρέχοντος έτους.
Για την θεμελίωση ευθύνης για την καταβολή των ασφαλιστικών οφειλών νομικών προσώπων από τα κατά νόμο συνυπόχρεα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση αυτών. απαιτούνται σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις :
1) Το  φυσικό πρόσωπο να συμμετέχει στη διοίκηση του νομικού προσώπου με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου, προέδρου, διαχειριστή, διευθύνοντος συμβούλου, κλπ, είτε κατά τη διάρκεια της λειτουργίας του, είτε κατά τον χρόνο λύσης, διάλυσης ή συγχώνευσής του, είτε κατά τη διάρκεια της εκκαθάρισής του,
2) Οι οφειλές να κατέστησαν ληξιπρόθεσμες κατά τη διάρκεια της θητείας τους υπό κάποια εκ των προβλεπόμενων ιδιοτήτων ή να έχει χαθεί  ρύθμιση οφειλών κατά τη διάρκεια της θητείας τους.
3) Να  μην οφείλεται η παράλειψη καταβολής της οφειλής σε υπαιτιότητα του φυσικού προσώπου.
Η ρύθμιση αφορά σε οφειλές που είχαν βεβαιωθεί σε βάρος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων πριν από την 12η Δεκεμβρίου 2019 και για τις οποίες ευθύνονται αλληλεγγύως, προσωπικά και εις ολόκληρον τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στη διοίκηση ενός νομικού προσώπου κλπ.
Τα φυσικά πρόσωπα  που συμμετέχουν στη διοίκηση κλπ.  δεν ευθύνονται για τις οφειλές αυτές, εφόσον δεν πληρούν τις παραπάνω  προϋποθέσεις και αίρονται τα σε βάρος τους ληφθέντα αναγκαστικά και άλλα μέτρα.
Για την εφαρμογή των προηγούμενων διατάξεων, υποβάλλεται αίτηση μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2020 στις αρμόδιες υπηρεσίες του Κέντρου Είσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών (ΚΕΑΟ) που είναι αρμόδιο για την επιδίωξη της είσπραξης των ληξιπρόθεσμων ασφαλιστικών οφειλών.
Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις.
Η αρμόδια Υπηρεσία του ΚΕΑΟ εκδίδει πράξη, με την οποία αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση. 
Ποσά που έχουν εισπραχθεί από τα προαναφερθέντα  πρόσωπα δεν επιστρέφονται.
Η εγκύκλιος διευκρινίζει πως με τις νέες διατάξεις αποσαφηνίζει πως ο νέος τρόπος προσδιορισμού της αλληλέγγυας ευθύνης καταλαμβάνει και τις οφειλές οι οποίες βεβαιώθηκαν ταμειακά ως ληξιπρόθεσμες και πρωτύτερα της 12ης Δεκεμβρίου 2019.
Ορίζεται, επίσης,  ρητά πλέον ότι αίρονται τα ληφθέντα αναγκαστικά ή άλλα, π.χ. διασφαλιστικά, μέτρα εις βάρος των φυσικών προσώπων, εφόσον δεν συντρέχουν σωρευτικά οι προαναφερθείσες προϋποθέσεις.
Επίσης, ξεκαθαρίζεται  πλέον ότι για τη χορήγηση άρσης επί των ληφθέντων μέτρων απαιτείται η υποβολή σχετικής αίτησης στην αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 31η Δεκεμβρίου 2020.
Αν ένα φυσικό πρόσωπο που συμμετείχε στη διοίκηση νομικού προσώπου κλπ ενδιαφέρεται για την χορήγηση άρσης κατάσχεσης για οφειλές περισσότερων του ενός νομικού προσώπου, τότε θα πρέπει να υποβάλλει διακριτά για κάθε ένα από αυτά ισάριθμες αιτήσεις, όσα και τα νομικά πρόσωπα στα οποία συμμετείχε, σημειώνεται από το ΚΕΑΟ. 
Κάθε αίτησή, επίσης,  θα εξεταστεί διακριτά και θα εκδοθούν διακριτές αποφάσεις αποδοχής ή απόρριψής.
Ορίζεται επίσης  ότι η αίτηση μπορεί να υποβληθεί και για εκκρεμείς υποθέσεις οφειλών ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων κατόπιν άσκησης από τον αιτούντα ανακοπής κατά των πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης.
Αποσαφηνίζεται ότι για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης απαιτείται η έκδοση από την αρμόδια υπηρεσία ΚΕΑΟ ειδικής πράξης - απόφασης καθώς και ότι κατά της απορριπτικής πράξης- απόφασης ο αιτών μπορεί να προσφύγει στο αρμόδιο Διοικητικό Πρωτοδικείο.
Παρατάσεις Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων
Την παράταση των ΑΠΔ για το τελευταίο τρίμηνο Ιουνίου-Αυγούστου των ΑΠΔ που έληγαν σήμερα (28/9), αποφάσισε το ΔΣ του e-ΕΦΚΑ σε έκτακτη συνεδρίαση.
Με βάση την απόφαση παρατείνεται για τους:
- εργαζόμενους, που έχουν ενταχθεί τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αυγουστο 2020 στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ (άρθρο  31 του Ν. 4690/2020),
- εποχικά εργαζόμενους με δικαίωμα επαναπρόσληψης, για τους οποίους ανεστάλησαν οι συμβάσεις εργασίας τους τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 (άρθρο 32 του Ν. 4690/2020),
- εποχικά εργαζόμενους - χωρίς δικαίωμα επαναπρόσληψης - που επαναπροσλήφθηκαν τον Ιούνιο, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2020 από εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου (άρθρο 33 του Ν. 4690/2020).
 β) της ηλεκτρονικής υποβολής Α.Π.Δ. Ιουλίου και Αυγούστου 2020 και καταβολής των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών, για εργαζόμενους επιχειρήσεων-εργοδοτών που δραστηριοποιούνται στον τριτογενή τομέα, υποκείμενες σε ΦΠΑ, που έλαβαν άνω του 50% των ακαθάριστων εσόδων τους, κατά το 3ο τρίμηνο του έτους 2019 και στους κλάδους των αεροπορικών μεταφορών (άρθρο 123 παρ. 1 και 3 του Ν.4714/2020) μη ενταγμένων στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ.
Η παράταση δίδεται μετά από αιτήματα που ήλθαν στην υπηρεσία προκειμένου να υλοποιηθούν οι απαραίτητες αλλαγές στις μηχανογραφικές εφαρμογές των λογιστηρίων για την υποστήριξη των νέων ρυθμίσεων.
Σε περιπτώσεις εργοδοτών, οι οποίοι, εκτός από ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης, απασχολούν και εργαζόμενους λοιπών κατηγοριών, θα πρέπει για αυτούς να υποβάλουν Κανονική (01) ΑΠΔ για τον μισθολογική περίοδο Αυγούστου 2020 και να καταβάλουν τις αντίστοιχες ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 30/09/2020, ενώ για τους ενταγμένους στο Μηχανισμό ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ ή εποχικούς με δικαίωμα ή μη επαναπρόσληψης έχουν δυνατότητα να υποβάλουν Συμπληρωματική (04) ΑΠΔ και να καταβάλουν τις αντίστοιχες απαιτητές ασφαλιστικές εισφορές μέχρι 09/10/2020.

Αντώνης Βασιλόπουλος
antonpaper@yahoo.com
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS