Τα ακίνητα, η νέα αχίλλειος πτέρνα των τραπεζών και το μοντέλο Σουηδίας

Τα ακίνητα, η νέα αχίλλειος πτέρνα των τραπεζών και το μοντέλο Σουηδίας
Μοντέλο Σουηδίας δεν αποκλείεται να υιοθετήσουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά τους ειδικούς κινδύνους που παρουσιάζουν ακόμη και δάνεια με ενέχυρο ακίνητα
Μοντέλο Σουηδίας δεν αποκλείεται να υιοθετήσουν αρκετές ευρωπαϊκές χώρες σε ότι αφορά τους ειδικούς κινδύνους που παρουσιάζουν ακόμη και δάνεια με ενέχυρο ακίνητα ιδιαιτέρως λόγω της μεγάλης πτώσης της αγοράς που αναμένεται εξαιτίας της πανδημίας.
Η κατάσταση αυτή όπως λένε οι καλά γνωρίζοντες τα θέματα δεν αποκλείεται να επηρεάσει και τις παραδοχές των stress tests στοιχείο που θα χρειαστεί ειδικούς χειρισμούς από αρκετές τράπεζες μεταξύ των οποίων και οι ελληνικές.
Η Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών (ΕΑΤ) δημοσίευσε την άποψή της μετά την κοινοποίηση από την Finansinspektionen, τη Σουηδική Αρχή Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (FSA), σχετικά με την πρόθεσή της να επεκτείνει ένα μέτρο που θεσπίστηκε το 2018, το οποίο στοχεύει στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας των σουηδικών τραπεζών σε πιθανές σοβαρές πτωτικές τάσεις ή διορθώσεις στην αγορά ακινήτων της χώρας
Με βάση τα αποδεικτικά στοιχεία που υποβλήθηκαν, η ΕΑΤ δεν αντιτίθεται στην επέκταση ενός τέτοιου μέτρου, το οποίο η Finansinspektionen προτίθεται να εφαρμόσει σε πιστωτικά ιδρύματα που έχουν υιοθετήσει την προσέγγιση εσωτερικής αξιολόγησης (IRB).
Η επέκταση θα εφαρμοστεί από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021.
Με την επέκταση του προτεινόμενου μέτρου, τα σουηδικά πιστωτικά ιδρύματα που υιοθετούν την προσέγγιση IRB θα υπόκεινται σε ένα ελάχιστο επίπεδο κινδύνου 25% σταδάνεια λιανικής που εξασφαλίζονται από ακίνητα δηλαδή στα στεγαστικά.
Αυτό το κατώτατο όριο κινδύνου θα λειτουργήσει ως backstop για να διασφαλίσει ότι αυτά τα πιστωτικά ιδρύματα θα αποτυπώσουν πλήρως τον κίνδυνο απώλειας πίστωσης που οφείλεται σε σοβαρή καθοδική διόρθωση στις αγορές ακινήτων.
Στη γνωμοδότησή της, που απευθύνεται στο Συμβούλιο, στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στις σουηδικές αρχές, η ΕΑΤ αναγνωρίζει, προβλήματα στην αγορά ακινήτων της χώρας σύμφωνα με πράξη που εκδόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ), και βάση της οποίας η συνδυασμένη αύξηση των τιμών των κατοικιών και των επιπέδων χρέους θα μπορούσε να αποτελέσει απειλή για τη χρηματοοικονομική σταθερότητα στη Σουηδία σε περίπτωση ύφεσης.
Η ΕΑΤ ενθαρρύνει επίσης τις σουηδικές αρχές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και τις πιθανές ακούσιες συνέπειες.
Υπό το φως αυτού του συμπεράσματος, η ΕΑΤ δεν αντιτίθεται στην εκτεταμένη ανάπτυξη, από την Finansinspektionen, μακροπροληπτικών μέτρων, τα οποία θα εφαρμοστούν από τις 31 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 30 Δεκεμβρίου 2021.
Κύκλοι της τραπεζικής αγοράς θεωρούν πως σε όλες τις χώρες με ύφεση η πρόσοδος των ακινήτων αναμένεται να μειωθεί δραματικά στοιχείο το οποίο μπορεί να επηρεάσει την πορεία των τιμών των ακινήτων αλλά και των ενεργητικών των τραπεζών.
Ιδιαίτερα στη χώρα μας με δεδομένες τις προσπάθειες των τραπεζών να καθαρίσουν τους ισολογισμούς τους΄που βασίζονται κυρίως στα δάνεια επ' ενεχείρω ακινήτων η πορεία της συγκεκριμένης αγοράς δείχνει να έχει ιδιαίτερη σημασία.
Η άποψη των θεσμών γύρω από το θέμα αυτό αναμένεται να αποτυπωθεί από τις παραδοχές που θα υπάρξουν στις αρχές του έτους στα stress tests.

Ειρήνη Σακελλάρη
irini9901@yahoo.gr
www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS