Τελευταία Νέα
Speculator

Σοβαρά ζητήματα ασυμβίβαστου από την τοποθέτηση Χατζηπέτρου (Αναπτυξιακή Τράπεζα) στο ΔΣ της Ελλάκτωρ

Σοβαρά ζητήματα ασυμβίβαστου από την τοποθέτηση Χατζηπέτρου (Αναπτυξιακή Τράπεζα) στο ΔΣ της Ελλάκτωρ
Οι θέσεις που κατέχει η κα Χατζηπέτρου και τα ερωτήματα περί εταιρικής διακυβέρνησης και σύγκρουσης συμφερόντων
Σχετικά Άρθρα

Μπορεί η επικεφαλής της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας να είναι και μέλος ΔΣ εισηγμένης εταιρίας; Εκ του αποτελέσματος φαίνεται ότι μπορεί.
Αλλιώς πως να εξηγήσει κάποιος το γεγονός ότι η Διευθύνουσα Σύμβουλος της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας κα Αθηνά Χατζηπέτρου ορίστηκε από τους Ολλανδούς της Reggeborgh που ελέγχουν την ΕΛΛΑΚΤΩΡ μέλος του ΔΣ.
Συγκεκριμένα η κα Αθηνά Χατζηπέτρου κατέχει τη θέση του Ανεξάρτητου Μη Εκτελεστικού Μέλους του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ.
Πληροί όμως τα κριτήρια της ανεξαρτησίας και σε ποιο βαθμό η θέση της αυτή έρχεται σε σύγκρουση με τις άλλες θέσεις, του επικεφαλής της Αναπτυξιακής Τράπεζας, του μέλους του Ανώτατου Συμβουλίου Επιχειρηματικών Συμμετοχών και μάλιστα ως εκπρόσωπος του Υπουργού Ανάπτυξης αλλά και του μέλους του Παρατηρητηρίου Ρευστότητας;
Επισημαίνεται ότι το Παρατηρητήριο Ρευστότητας έχει ως αποστολή την εν γένει παρακολούθηση της ρευστότητας στην αγορά, αυτοτελώς, καθώς και σε συνάρτηση με την πιστωτική επέκταση, στο πλαίσιο της κατεύθυνσης στήριξης της οικονομίας και της μέγιστης δυνατής αξιοποίησης των χρηματοδοτικών μέσων για την κάλυψη των αναγκών ρευστότητας των επιχειρήσεων.

Η … εταιρική διακυβέρνηση

Σύμφωνα με το νόμο για την εταιρική διακυβέρνηση για να θεωρείται ένα μέλος ΔΣ ανεξάρτητο θα πρέπει (κατά τον ορισμό του και κατά τη θητεία του) να μην κατέχει άμεσα ή έμμεσα ποσοστό δικαιωμάτων ψήφου μεγαλύτερο του 0,5% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και να μην υπάρχει σχέση εξάρτησης οικονομικού, επιχειρηματικού, οικογενειακού ή άλλου είδους.
Άραγε στην περίπτωση της κας Χατζηπέτρου δεν υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων δεδομένου ότι η Αναπτυξιακή Τράπεζα δυνητικά χρηματοδοτεί και την ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και πελάτες, προμηθευτές και θυγατρικές της εισηγμένης; Δεν υπάρχει ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων από τις λοιπές θέσεις που κατέχει;
Μπορεί η ΕΛΛΑΚΤΩΡ και οι θυγατρικές της να λάβουν χρηματοδοτήσεις για πάσης φύσεως έργα στα οποία θα έχει εμπλοκή η Αναπτυξιακή Τράπεζα;
Έχει ελέγξει το ζήτημα η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς δεδομένου ότι δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση της εταιρικής διακυβέρνησης;
Επισημαίνεται δε ότι κατά το δίκαιο της ΕΕ υπάρχει δυνητική σύγκρουση συμφερόντων όταν ένας δημόσιος υπάλληλος έχει ιδιωτικά συμφέροντα τέτοια ώστε θα προκαλείτο σύγκρουση συμφερόντων εάν ο υπάλληλος επρόκειτο να αναλάβει σχετικά (ήτοι συγκρουόμενα) υπηρεσιακά καθήκοντα στο μέλλον.
Στο δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλιστα η έννοια ορίζεται για τους σκοπούς της εκτέλεσης του γενικού προϋπολογισμού της ΕΕ και ο εν λόγω ορισμός ισχύει για όλα τα είδη των δημοσίων συμβάσεων που χρηματοδοτούνται από πόρους της ΕΕ στο πλαίσιο των διαρθρωτικών δράσεων και της πολιτικής για τη συνοχή, ανεξάρτητα από το ύψος της χρηματοδότησης.
Η σύγκρουση συμφερόντων ανακύπτει όταν παρέχεται σε ένα πρόσωπο η ευκαιρία να θέσει σε προτεραιότητα τα ιδιωτικά του συμφέροντα σε βάρος των επαγγελματικών του καθηκόντων.
Σημειώνεται ότι η κα Χατζηπέτρου είναι και μέλος της Επιτροπής Ελέγχου της Ελλάκτωρ γεγονός που σημαίνει ότι λαμβάνει γνώση σε κρίσιμες πληροφορίες για την εταιρία και την ίδια στιγμή με την ψήφο της επηρεάζει και τις αποφάσεις του ΔΣ της ΕΛΛΑΚΤΩΡ αλλά και μπορεί να παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για την ΕΛΛΑΚΤΩΡ.

Νίκος Καρούτζος
Nkaroutzos@gmail.com
www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης