Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Austriacard: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου

tags :
Austriacard: Στις 30 Ιουνίου η Γενική Συνέλευση για αύξηση κεφαλαίου
Η Γενική Συνέλευση της Austriacard καλείται να αποφασίσει την διάθεση των κερδών
Eτήσια Γενική Συνέλευση της Austriacard που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, 30 Ιουνίου 2023, στις 10:00 π.μ. (ώρα Βιέννης), στην έδρα της Eταιρείας, επί της Lamezanstraße αρ. 4-8, 1230 στη Βιέννη Αυστρίας.

Ημερήσια διάταξη

1. Παρουσίαση των εγκεκριμένων ετήσιων οικονομικών καταστάσεων μαζί με την έκθεση διαχείρισης, τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις μαζί με την ενοποιημένη έκθεση διαχείρισης, την πρόταση για απόφαση περί διάθεσης κερδών και την έκθεση του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.
2. Απόφαση ως προς τη διάθεση των κερδών.
3. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του συμβουλίου διοίκησης για το οικονομικό έτος 2022.
4. Απόφαση ως προς τη χορήγηση απαλλαγής στα μέλη του εποπτικού συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2022.
5. Απόφαση ως προς την αμοιβή των μελών του εποπτικού συμβουλίου.
6. Διορισμός ελεγκτή και ελεγκτή του ομίλου για τον έλεγχο των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων και των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων για το οικονομικό έτος 2023.
7. Απόφαση για την παροχή εξουσιοδότησης προς το συμβούλιο διοίκησης:
α. να αποκτήσει ίδιες μετοχές της Εταιρείας σύμφωνα με το Άρθρο 65 παρ. 1 αριθ. 4 και 8 και παρ. 1α και 1β του Αυστριακού Νόμου περί Ανωνύμων Εταιρειών (AktG) μέσω του χρηματιστηρίου, δημόσιας προσφοράς ή εξωχρηματιστηριακής αγοράς, σε ποσοστό έως το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας, επίσης με αποκλεισμό των αναλογικών (prorata) δικαιωμάτων των μετόχων για επαναγορά (αντίστροφος αποκλεισμός των δικαιωμάτων προτιμήσεως),
β. να αποφασίζει για οποιονδήποτε άλλο τρόπο διάθεσης των ιδίων μετοχών της Εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 65 παρ. 1β του AktG, ήτοι εκτός διαμέσω του χρηματιστηρίου ή της δημόσιας προσφοράς, εφαρμόζοντας κατ' αναλογία τους κανόνες για τον αποκλεισμό των δικαιωμάτων προτιμήσεως των μετόχων, και
γ. να μειώνει το μετοχικό κεφάλαιο με ακύρωση των μετοχών αυτών χωρίς περαιτέρω απόφαση της γενικής συνέλευσης.
8. Απόφαση σχετικά με:
α. τη μετατροπή των μετοχών της Εταιρείας από μετοχές με ονομαστική αξία σε μετοχές άνευ ονομαστικής αξίας,
β. την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας από το ποσό των 18.176.934 ευρώ που είναι σήμερα κατά 18.176.934 ευρώ στο ποσό των 36.353.868 ευρώ από εταιρικά κεφάλαια με μετατροπή μέρους ίσου με 18.176.934 ευρώ από τα πρόσθετα καταβληθέντα ίδια κεφάλαια (appropriatedadditionalpaid-incapital)σε μετοχικό κεφάλαιο (ονομαστική αύξηση κεφαλαίου) και έκδοση επιπρόσθετων μετοχών σε αναλογία 1:1, και
γ. την αντίστοιχη τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 4.1, 4.2, 4.9 και 8.5.1.
9. Τροποποίηση του καταστατικού της Εταιρείας στα άρθρα 3, 4.4, 7.5.3 και 8.3.6.

Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη

Για λόγους προστασίας των μετόχων και των άλλων συμμετεχόντων, το συμβούλιο διοίκησης αποφάσισε να κάνει χρήση του υφιστάμενου νομικού πλαισίου που διέπει τις γενικές συνελεύσεις με τηλεδιάσκεψη. Ως εκ τούτου, η ετήσια γενική συνέλευση της AUSTRIACARD της 30ης Ιουνίου 2023 θα πραγματοποιηθεί ως γενική συνέλευση με τηλεδιάσκεψη («Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη») δυνάμει της Πράξης του Αυστριακού Εταιρικού Νόμου για τον COVID-19 (COVID-19-GesG) και του Κανονισμού του Αυστριακού Εταιρικού Νόμου για τον COVID-19 (COVID-19-GesV), λαμβάνοντας υπόψη τα συμφέροντα τόσο της Εταιρείας όσο και των συμμετεχόντων στη γενική συνέλευση.
Ως εκ τούτου, οι μέτοχοι και οι αντιπρόσωποί τους (με εξαίρεση τους αντιπροσώπους που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-GesV) δεν επιτρέπεται να συμμετέχουν με φυσική παρουσία στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη της AUSTRIACARD. Η Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη πραγματοποιείται αποκλειστικά με τη φυσική παρουσία του προέδρου της γενικής συνέλευσης, του προέδρου του εποπτικού συμβουλίου, των μελών του συμβουλίου διοίκησης, του συμβολαιογράφου και των τεσσάρων αντιπροσώπων που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου και τους οποίους πρότεινε η Εταιρεία.
Η διεξαγωγή της ετήσιας γενικής συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη σύμφωνα με τον COVID-19-GesV οδηγεί σε ορισμένες τροποποιήσεις σε σύγκριση με τις γενικές συνελεύσεις που πραγματοποιούνται παρουσία των μετόχων, όπως περιγράφονται στην παρούσα πρόσκληση και στα έγγραφα που αναφέρονται σε αυτήν.
Η υποβολή προτάσεων αποφάσεων, η άσκηση δικαιωμάτων ψήφου και η υποβολή ενστάσεων ασκούνται αποκλειστικά μέσω ενός από τους αντιπροσώπους που κατέχουν ειδικά δικαιώματα ψήφου, τους οποίους πρότεινε η Εταιρεία σύμφωνα με το Άρθρο 3 παρ. 4 του COVID-19-GesV. Ωστόσο, το δικαίωμα λήψης πληροφοριών μπορεί επίσης να ασκηθεί στην Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη (στο βαθμό που είναι απαραίτητο για την ορθή αξιολόγηση ενός θέματος της ημερήσιας διάταξης) από τους μετόχους μέσω ηλεκτρονικής επικοινωνίας, δηλαδή με την υποβολή ερωτήσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση fragen.austriacard@hauptversammlung.at, εφόσον έχουν καταγραφεί προσηκόντως στη Γενική Συνέλευση που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4 της παρούσας και έχουν εξουσιοδοτήσει έναν αντιπρόσωπο με ειδικά δικαιώματα ψήφου.
Όλοι οι μέτοχοι της Εταιρείας μπορούν να συμμετέχουν στη Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη χρησιμοποιώντας κατάλληλο τεχνικό εξοπλισμό (π.χ. ηλεκτρονικό υπολογιστή, φορητό υπολογιστή, tablet ή smartphone- και σύνδεση στο διαδίκτυο με επαρκές εύρος ζώνης για ροή βίντεο). Ο σύνδεσμος για τη μετάδοση της Γενικής Συνέλευσης με τηλεδιάσκεψη είναι https://www.austriacard.com/agm είτε https://www.austriacard.com/hauptversammlung. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις οργανωτικές και τεχνικές απαιτήσεις για τη συμμετοχή στην Γενική Συνέλευση με τηλεδιάσκεψη είναι διαθέσιμες στον εν λόγω σύνδεσμο.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης